polski   English  
 

Kwidzyńska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Informacje

Biblioteka

Licencja

Umowa licencyjna niewyłączna
Nr ....................................................
zawarta w dniu ....................... roku

Pomiędzy Wydawcą [nazwa]......................... wpisany do KRS pod numerem .................... z siedzibą ........................................................... e-mail ..................................................... reprezentowanym przez [imię i nazwisko] ..................................... NIP ......................... REGON ...................................... zwany dalej Licencjodawcą

a

Biblioteką Miejsko -Powiatową w Kwidzynie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, 82-500 Kwidzyn, reprezentowaną przez [imię i nazwisko] ................................................. zwaną dalej Licencjobiorcą.

art. 1

Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu autorskie prawo majątkowe do numerów ...................................  czasopisma ...................................... poszczególnych artykułów zawartych w numerach ...................................... oraz prawa do tytułu czasopisma, a przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Licencjodawca oświadcza, że udzielenie licencji w zakresie określonym w art.2, mieści się w ramach uprawnień przysługujących mu w stosunku do ww. utworu/utworów.

Art.2

1. Licencjodawca udziela licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu/utworów określonych w art.1.
2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu/utworów na następujących polach eksploatacji:
a] zwielokrotnienie utworu/utworów techniką cyfrową [digitalizacja] i opracowanie formy elektronicznej przedmiotu umowy do postaci obsługiwanej przez oprogramowanie zarządzające Kwidzyńską Biblioteką Cyfrową prowadzoną przez Licencjobiorcę,
b] wprowadzenie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
c] wprowadzenie utworu, jak i jego części do pamięci komputera udostępnionego na terenie biblioteki i zezwalanie na dokonywanie zwielokrotnień w formie wydruku komputerowego przez korzystających w ramach dozwolonego użytku osobistego,
d] rozpowszechnianie utworu/utworów on-line [nieważne skreślić]
i. udostępniania w internecie dla wszystkich bez ograniczeń,
ii. udostępniania on-line wyłącznie mieszkańcom Powiatu Kwidzyńskiego,
iii. inne ograniczenia........................................

Art. 3
 
Licencjobiorca zobowiązuje się do udostępnienia utworu on-line nie wcześniej niż ......................... dni po jego opublikowaniu przez Licencjodawcę.

Art. 4

Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.

Art. 5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta [nieważne skreślić]:
a] okres od ................................ do .................................
b] czas nieokreślony.
2. Licencjodawca może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem terminu wypowiedzenia 3 miesięcy w formie pisemnej.
3. Licencjobiorca może niniejszą licencję wypowiedzieć z zachowaniem terminu wypowiedzenia 3 miesięcy w formie pisemnej.
4. Z dniem rozwiązania umowy opracowana kopia utworu pozostaje własnością Licencjobiorcy przy czym nie powoduje to przejścia autorskich praw majątkowych do utworu na jego rzecz.

Art. 6

Licencjodawca wyraża zgodę na:
a] Zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji,
b] Umieszczenie opracowanego utworu w elektronicznej bazie utworów udostępnionych przez Kwidzyńską Bibliotekę Cyfrową.

Art. 7

Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Kwidzyńskiej Biblioteki Cyfrowej.

Art. 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawa autorskie i prawa pokrewne oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Art. 10

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Licencjobiorcy.

Art. 11

1. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
2. Umowa jest ważna po podpisaniu przez obie strony.
3. Licencjodawca po podpisaniu umowy prześle oba egzemplarze do Licencjobiorcy, który po jej podpisaniu odeślke jeden egzemplarz do Licencjodawcy w terminie 14 dni.


/Licencjobiorca/                    /Licencjodawca/